tisdag 20 december 2011

Nu har jag tagit m ig i kragen och skrivit svar till Centerpartiets migrationspolitisk ansvarige Fredrick Federley.
Är det jag som överdriver eller skulle de flesta som fick det jobbet slagit upp lagtexten innan de uttrycker sig?


Subject: Synnerlige​n ömmande omständigh​eter 5 kap 6 §

Hej Fredrick!

Tack för ditt mail.

Du skriver
"det fall som berör Ganna där du gjort ett utmärkt jobb så skulle en förändring av synnerligen av synnerligen ömmande omständigheter inte ge ngn effekt. För detta krävs fortfarande att man har en hotbild eller lever under omständigheter som präglas av krig, förföljelse osv. "

När man slår upp lagtexten för "synnerligen ömmande omständigheter"

5 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716):
"Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation föreligger sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen skall särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet..."
Är det en annan lagbok du tittar i?
Vänliga hälsningar
Anna Otto


2011/11/11 Fredrick Federley <fredrick.federley@riksdagen.se>
Hej Anna och tack för ditt mejl!
Om vi tar det fall som berör Ganna därdu gjort ett utmärkt jobb så skulle en förändring av synnerligen av synnerligenömmande omständigheter inte ge ngn effekt. För detta krävs fortfarandeatt man har en hotbild eller lever under omständigheter som präglas avkrig, förföljelse osv.
Utredningen om synnerligen ömmande skäleller särskilda skäl gav vid handen att vi faktiskt inte vet om det harblivit en striktare tolkning eller inte eftersom vi fått nya beslutsgrunderunder vilka många i dag får sina beslut. Synnerligen ömmande... har enbeslutsfrekvens på 7-8% vilket inte kan ses som försumbara nivåer. Tankenvar med lagen att den skulle användas i yttersta undantagsfall och denhanteras oaktat de nya skyddsgrunderna mer generöst ur den synvikeln. Medandra ord så vet vi inte.
Det som däremot är intressant att diskuteraoch som jag har lyft i våra samtal i allianssamarbetet med Mp är en regelförändringom sista länken. Där skulle det kunna ge effekt. Vi förordar nu en utredningav det.

Mvh
Fredrick Federley
-----------------------------------------------------------------------------
Fredrick Federley
Riksdagsledamot (c) för Stockholms stad
+46(0)8-786 56 74 | +46(0)70-669 73 82
www.federley.se| http://federley.blogspot.com/
http://twitter.com/federley|
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm | Besök: Mynttorget 21 kommentar:

  1. Kanske flickvännen var på honom samtidigt och tjatade om att han skulle ordna en statligt subventionerad lägenhet åt henne i stockholm så han läste fel i sin lagbok från 1950-talet i all stress.

    SvaraRadera